Τεύχος 15

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Λαοκόων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 193-195
Ρωσσική φιλολογία: λόγος του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Χερσώνος και Ταυρίδος Ιννοκεντίου εκφωνηθείς μετά την ανάγνωσιν της Αυτοκρατορικής Διακήρυξεως εν Πετουπόλει τη 14 Μαρτίου 1848 PDF
Ιννοκέντιος σελ. 195-198
Εφημερίς του Κάτω Κόσμου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 198-200
Ο Θαλάσσιος αετός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 200-201
Φυσιολογία της γραφής των Αλφαβητικών χαρακτήρων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 201-204
Αναγέννησις των γραμμάτων εν τη Ανατολή. Εποχή πρώτη, από Γενναδίου του Σχολαρίου μέχρι Αδαμαντίου Κοραή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 204-206
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 206-207
Το σπήλαιον της Αντιπάρου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 208-209
Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις του Βιαρνώ Εριϋλφώνος εν έτει 986 PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 210-211
Ανακάλυψις της Βινλαδίας υπό Λειφου Ερρικσώνος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 211
Δάμων και Πυθίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 211-212
Περίεργα ήθη και έθιμα των Αρχαίων και Νεωτέρων λαών PDF
Δ.Σ.Μ. σελ. 213-214
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: η εντός των τριών ωρών τέσσαρες μεγάλαι περιπέτειαι της τότε αδελφής μου. Ο Λιγαρίδης συγγράφων τας περιηγήσεις αυτού κατά τον Ευρωπαϊκόν συρμό PDF
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος σελ. 214-216Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών