Τεύχος 18

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αναγέννησις των γραμμάτων εν τη Ανατολή. Εποχή δευτέρα, από Αδαμαντίου Κοραή μέχρι της συστάσεως του Ελληνικού κράτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 265-268
Εισαγωγική ομιλία του καθηγητού της φιλοσοφίας Ν. Βάμβα εις την έναρξιν των μαθημάτων του 1848 και 1849 PDF
Ν. Βάμβας σελ. 268-271
Ο Ιπποπόταμος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 274
Αποτελέσματα του γάμου επί της διαρκείας της ανθρωπίνου ζωής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 274-275
Περι αραβοσίτου PDF
Ξ. Λάνδερερ σελ. 275-276
Ο Δόκιμος (Ιστορικόν διήγημα): Η πρόνοια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 276-277
Οι Πάρθοι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 277-279
Λόγος περί χριστιανικής ανατροφής των παίδων υπό του ιεροκήρυκος Κ. Καστόρχη εν Αθήναις PDF
Κ. Καστόρχης σελ. 279-281
Ο Ζέβρας ή Όναγρος ραβδωτός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 281-282
Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μέχρι του δεκάτου εννάτου αιώνος, Κεφ.Δ΄: αιώνες ΙΒ΄και ΙΓ΄. Σταυροφορίαι και ακόλουθα αυτών. Ζαχαροκάλαμοι. Υφάσματα εκ καναβίου. Καθρέπται PDF
[Ανωνύμως] σελ. 282
[Περιεχόμενα Τόμου 2] PDF
σελ. 284-286Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών