Έτος Τέταρτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο] PDF
σελ. 1-3
Πασχάλιον, Διαφορά μεσημβρίας, Εκλείψεις του 1889, Σεληνοδρόμιον, Ηλιοδρόμιον, Εορτολόγιον, Εποχαί, Μηνολόγιον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-22
Δύο λέξεις απαραίτητοι PDF
Κ.Φ. Σκόκος σελ. 23-24
Δύο ύμνοι εις τον βασιλέα Γεώργιον επί τη εικοσιπενταετηρίδι της εις τον θρόνον αναβάσεως του PDF
Ιωάννης Κ. Καμπούρογλου σελ. 25-27
Η τιμή των γυναικών PDF
Εμμ.Δ. Ροιδης σελ. 28-30
Επιτύμβια εις την Ελλάδα PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 31-32
Τα προνόμια της ασχήμιας PDF
Κ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 33-36
Αλέξανδρος ο Μέγας κατά τας δημώδεις παραδόσεις PDF
Ν. Γ. Πολίτης σελ. 37-40
Ο σκύλος μου PDF
Δημ. Κόκκος σελ. 41-47
Σταθείτε, μη τρέχωμεν! PDF
Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης σελ. 48-56
Φιλέλλην ποιητής ελησμονημένος PDF
Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος σελ. 57-62
Προς την σελήνην PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 63-66
Σελίδες εκ του ημερολογίου μιας ασχήμου νεανίδος PDF
Ειρήνη Λαχανά σελ. 67-73
Ο έρως (κατά το του Μεταστασίου) PDF
Δ.Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 73
Αι αισθήσεις PDF
Χαράλαμπος Αννινος σελ. 74-78
Στόνος συμπάθειας PDF
Κων.Φ. Σκόκος σελ. 78
Δεν πειράζει PDF
Δ. Βικέλας σελ. 79-84
Το τραγούδι του ναύτου PDF
Α. Δ. Νικολάρας σελ. 84
Τα άβουλα των Αργείων PDF
Δημήτριος Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 85-89
Ο φλύαρος PDF
Κων.Φ. Σκόκος σελ. 89-94
Ο εξοβελισμός των ε. ε.- τ. ε.- π. ε. PDF
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος σελ. 95-99
Εις το λεύκωμα μιας αφανούς μάρτυρος της αρετής PDF
Κ.Φ.Σ. σελ. 99
Έρων ή παράφρων PDF
Γ. Κ. Υπερίδης σελ. 100-110
Τι ωφελεί; (εις το λεύκωμά της) PDF
Σ. σελ. 110
Ο εστεμμένος σκελετός PDF
Ανδρ. Μαρτζώκης σελ. 111-114
Αστείαι παρανοήσεις PDF
Σπυρ. Π. Λάμπρος σελ. 115-122
Μια επίσκεψις παρά τω κ. Εισαγγελεί PDF
Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου σελ. 123-127
Εις την εορτή της (μακράν των Αθηνών) PDF
Σκ. σελ. 127
Χώμα ελληνικό PDF
Γεώργιος Δροσίνης σελ. 128-129
Αποσπάσματα επιστολών εκ του Αιγαίου PDF
Αριστ. Προβελέγιος σελ. 130-136
Οι καλικάντζαροι PDF
Ανδρέας Καρκαβίτσας σελ. 137-142
Το τρελλό PDF
Ιω. Τσακασιάνος σελ. 143-144
Θέμος Άννινος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 145-146
Ανθρώπινοι χαρακτήρες: Ο αδιάκριτος, Ο αφηρημένος PDF
Ανδρέας Λασκαράτος σελ. 147-149
«Θάνατος εις τους βασιλείς!» PDF
Γρ. Δ. Ξενόπουλος σελ. 150-153
Γκαίτε και Μπετόβεν PDF
Αριστομένης Προβελέγιος σελ. 153
Η γυνή εν τη κοινωνική οικονομία PDF
Ν. Καζάζης σελ. 154-170
Ο έρως και τα μούρα PDF
Δημήτριος Α. Κορομηλάς σελ. 171-185
Επιτύμβιον εις την δουλωθείσαν Ελλάδα PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 185
Λοίσθια έπη PDF
Κλέων Ραγκαβής σελ. 186-190
Το γυναικείον ζήτημα PDF
Καλλιρρόη Παρρέν σελ. 191-193
Ο βασιλικός PDF
Σπ. Μηλιαράκης σελ. 194-195
Ποιημάτια εν Αλεξανδρεία επί των γάμων του υιού μου (Ιουν. 1888) PDF
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής σελ. 196-197
Το φίλημα PDF
Γρ. Δ. Ξενόπουλος σελ. 198-202
Υπό τα ύδατα της λευκής πηγής PDF
Πηνελόπη Ν. Παναγιωτίδου σελ. 203-219
Πατριωτικοί στόνοι PDF
Παναγ. Συνοδινός σελ. 220-221
Ανατολή: Οι Τούρκοι ραψωδοί PDF
Μιχαήλ Αργυρόπουλος σελ. 222-229
Κρύψε τα! PDF
Γουσταύος Λαφφόν σελ. 229
Η πρώτη Σεπτεμβρίου εν Αθήναις PDF
Γεώργιος Σουρής σελ. 230-231
Πελαργοί και Έλληνες PDF
Βλάσιος Σκορδέλης σελ. 232-238
Ηρωική αυταπάρνησις (εκ της "Ερωτικής αλληλογραφίας του Κερατάκια") PDF
Ι.Γ. Τσακασιάνος σελ. 239-240
Η μουσική υπό αισθητικήν έποψιν ήτοι η παραστατική και εκφραστική δύναμις της μουσικής και η ηθική επίδρασις αυτής επί του ανθρώπου PDF
Ιωάννης Φουστάνος σελ. 241-259
Εις την δόξαν PDF
Γ. Μαρτινέλης σελ. 260-261
Εις το λεύκωμα σου PDF
Βιργινία Π. Ευαγγελίδου σελ. 262
Αι εργάτιδες των Αθηνών PDF
Αρ. Π. Κουρτίδης σελ. 263-269
Δύο ποιήματα: Εις τον Άγγελον της Αναστάσεως, Εις το λεύκωμα της δεσποινίδος Αλ. Θ. Ο. PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 270-272
Έρως ή φιλία PDF
Αντ. Σ. Μάτεσις σελ. 273-279
Μια αλήθεια PDF
Andre Chenier σελ. 279
Ο διδάσκαλος του Δάντου εν τη κολάσει PDF
Αντώνιος Μομφεράτος σελ. 280-283
Στιγμαί θυμηδίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 283
Ιστορικαί σημειώσεις περί αυτοκτονίας PDF
Στέφανος Ξένος σελ. 284-288
Περί της φιλοκαλίας και φιλομουσίας των αρχαιοτάτων Ελλήνων PDF
Αριστείδης Σπαθάκης σελ. 289-293
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 293
Ο παράδοξος πλοίαρχος PDF
Αντ. Θ. Σπηλιωτόπουλος σελ. 294-298
Μη φύγης, μη! PDF
Δ. Μπενή Ψάλτης σελ. 298
Ήθη και έθιμα εν Μάνη PDF
Πέτρος Κανελλίδης σελ. 299-311
Παραδείγματα PDF
Γ.Μ. Βιζυηνός σελ. 312
Απομνημονεύματα ενός υλιστού (απόσπασμα εξ ανακαλυφθέντος χειρογράφου) PDF
Ιω. Γ. Φραγκιά σελ. 313-333
Πρακτικαί αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 333
Η κακή του ημέρα PDF
Ιωάννης Μ. Δαμβέργης σελ. 334-338
Εις φιλάρεσκον PDF
Δ. Μπενή Ψάλτης σελ. 338
Η αυτοκτονία εν Ελλάδι PDF
Τιμολέων Αμπελάς σελ. 339-344
Ανέκδοτοι στίχοι της "Χαϊδεμένης" PDF
Ανδρ. Δ. Νικολάρας σελ. 345-346
Αι εντυπώσεις μου εν τω χωρίω PDF
Π. Π. Οικονόμος σελ. 347-353
Οι δίδυμοι λόγοι (κηδείας επεισόδιον) PDF
Θ*** σελ. 354-360
Κοινωνικά οξύμωρα (γελοιογραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 356-357
Δε θα ξαναρθή PDF
Γ. Μ. Γεωργόπουλος σελ. 360
Αθηναϊκαί σκηνογραφίαι: Ωδικά καφενεία PDF
Θεοδ. Βελλιανίτης σελ. 361-367
Κοινωνικά οξύμωρα (γελοιογραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 364-365
Υπομνήσεις δια τας μητέρας PDF
Ζαχαρούλα Λαμνή σελ. 367-369
Δύο συμμαθήτριαι PDF
Αριστείδης Ν. Παναγιωτίδης σελ. 370-377
Σύντομος ιστορία της μονομαχίας εν Ελλάδι (γελοιογραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 372-373
Η φιλάρεσκος PDF
Κωνστ.Φ. Σκόκος σελ. 378-387
Κοινωνικά οξύμωρα (γελοιογραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 380-381
Η γιασεμιά μητέρα PDF
Ι. Μαράνος σελ. 387
Βιογραφικαί σημειώσεις: Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Λομβάρδος, Ιωάννης Βαλασόπουλος, Ιωσήφ Μομφερράτος, Παναγιώτης Ευστρατιάδης, Ιωάννης Ζάρκος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 388-400
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 400α
Οι σύντροφοι, ποίησις Αθανάσιου Χριστόπουλου, μουσική Γεωργίου Λαμπίρη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2-7
[Περιεχόμενα του έτους 1889] PDF
σελ. 401-404Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών